Privat: Centre Juvenil Labouré

Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Qui som?

Contacte: asolacaseta@gmail.com

La Casita és un centre socioeducatiu e intercultural, que al llarg del temps, ha garantit i garanteix un espai d’acollida, inclusió, formació i suport on es treballa per abordar situacions de risc i exclusió social dels infants, joves i famílies del nostre poble.

MISSIÓ DE L’ENTITAT:

Solventar les necessitats educatives i socials dels nostres usuaris i famílies, proporcionant igualtat d’oportunitats, atorgant un espai d’acollida, orientació i formació en valors, fora del marc escolar, per tal de contribuir en el desenvolupament, social, personal i educatiu dels nostres usuaris, grans i petits.

Donant suport educatiu i contribuir a combatre el fracàs i l’absentisme escolar per tal de millorar la convivència i la cohesió social.

Acompanyar als nostres infants i joves en la construcció de la seva identitat i personalitat a traves de valors com el respecte, tol.lerància, col·laboració i participació ciutadana, solidaritat, responsabilitat..

OBJECTIUS GENERALS:

Oferir un espai socioeducatiu d’intervenció amb menors, donant-los suport educatiu i afavorint així el seu desenvolupament i socialització.
Incidir en el desenvolupament socioafectiu dels infants proporcionant un espai d’integració i de convivència, mitjançant activitats de lleure estructurat i educació en valors, accessible per a tothom

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Potenciar l’educació i formació en valors en vers a cada ativitat i mitjançant lo quotidià.
Millorar la motivació i el rendiment acadèmic.
Potenciar hàbits d’autonomía generant hàbits d’estudi i potenciar el correcte ús de l’agenda escolar.
Adquirir recursos per millorar l’expressió oral,apendre a superar conflictes i contribuir en el desenvolupament sòcioafectiu dels nens/es. Animació a la lectura i comprensió.
Potenciar la interrelació entre els nens/es de diferents ètnia i cultura i contribuir en el desenvolupament artístic i persona amb activitats lúdico-educatives i de lleure.
Fomentar el treball en equip, la participació i col.laboració dels nens/es en les activitat de joc i normes del centre.

DESTINATARIS:

  • Població en general
  • Població amb dificultats socials i/o econòmiques
  • Població nouvinguda/inmigrada
  • Infants/adolescents
  • Joves i Famílies

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

  • Atenció social i salut
  • Cultura/lleure/esport
  • Formació
  • Relacional/comunitari
  • Ciutadania/participació

BENEFICIARIS I HORARI D’ATENCIÓ:

Son els nostres beneficiaris directes els infants i joves de 5 a 14 anys. A partir dels 14 anys, passen a formar part del equip de pre-monitors fins als 18 on s’inicien com a monitors i/o voluntaris del Centre.

PERFIL DE LES PERSONES ATESES:

La majoria de nens i nenes de 5 a 16 any, son procedents de famílies amb dificultats socials, educatives, econòmiques i/o d’integració.

IMPACTE ESPERAT

Proporcionar igualtat d’oportunitats per tal de pal·liar la pobresa infantil i l’exclusió social al nostre municipi de Salt.
Millorar el rendiment acadèmic i evitar l’absentisme escolar.
Proporcionar opcions de lleure infantil amb activitats inclusives i de participació ciutadana accessibles per a tothom.
Proporcionar un espai d’acollida i realització d’activitats socialitzadores.
Millorar la col.laboració amb altres agents del municipi. Treball en xarxa.

Des dels seus orígens, es té molt present la problemàtica familiar i social dels joves i nens del poble de Salt.

Sense perdre de vista el punt de inicial partida, durant la seva trajectòria al llarg dels temps, la CASITA, ha garantit i garanteix un espai d’acollida, inclusió, formació i valors, on es treballa, per sol ventar situacions de risc i exclusió, ineractuant amb altres agens implicats del municipi.

El projecte, incideix de manera positiva en els seus beneficiaris, tan directes com indirectes, fet que es constata, amb la avaluació i els resultats esperats mitjançant els nostres indicadors quantitatius i qualitatius, el grau d’assoliment dels nostres objectius específics i el fet de que el nostre projecte cobreix un buit o una mancança d’una forta problemàtica/necessitat descrita en la diagnosi de ciutat.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres