Privat: Busquem dues persones per a fer orientació/inserció amb joves

Categoria: Escola de l'Esplai, Fundació Esplai Girona
18 de desembre de 2018

La FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA necessita cobrir dues places d’orientador/a i insertor/a per al seu Projecte Singular de Garantia Juvenil

El projecte s’iniciarà a principis de l’any 2019 i contempla la formació de dos grups de joves d’entre 16 i 29 anys, amb accions formatives professionalitzadores i sessions de tutorització i acompanyament en la recerca de feina.

Funcions a desenvolupar i responsabilitats

De manera genèrica, la persona orientadora/insertora tindrà com a objectiu assessorar, orientar, informar i acompanyar la persona jove participant cap a la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu. De manera més concreta:

1. Creació dels grups de joves i captació de participants

2. Assessorament i tutorització

3. Formació

No és requisit de la plaça, però de manera ocasional podrà ser necessari que la persona orientadora / insertora dugui a terme algun tipus d’acció formativa que ara mateix no està concretada.

4. Tancament del projecte

En l’etapa final del projecte, aproximadament els mesos de novembre i desembre, la persona treballarà en tasques de sistematització de la documentació, tancament de la relació amb els participants i confecció de la memòria.

5. Suport a l’Escola de l’Esplai

Durant l’any es duran a terme tasques de suport al funcionament i organització de l’escola de formació pròpia de la Fundació Esplai Girona.

Requisits

Formació

Titulació universitària de grau amb psicologia, psicopedagogia, pedagogia, educació social, treball social o cicle formatiu de grau superior en integració social (o equivalents), o titulacions de tercer cicle / màsters relacionats amb l’àmbit d’ocupació i intervenció laboral. En el cas d’altres titulacions de grau o cicle superior, caldrà acreditar una experiència de com a mínim 2 anys en orientació professional.

Es valorarà de manera ben positiva estar en possessió dels títols de monitor o director de lleure.

Es requerirà la documentació suficient que acrediti la formació esmentada (títols o certificats de les formacions, o en cas contrari, certificats d’empreses anteriors que acreditin l’experiència acumulada).

Experiència

Es valorarà l’experiència acumulada com a monitor/cap o director d’activitats de lleure en el camp del l’associacionisme educatiu.

També es tindrà en compte l’experiència en projectes similars al present, especialment en tracte amb persones joves i orientats a la reinserció (professional o educativa).

Actitud

L’equip tècnic de la Fundació Esplai Girona és un equip jove, altament motivat i regit per principis vocacionals; exigirem a les persones seleccionades les actituds que són inherents a la missió de la nostra entitat, i de manera especial:

Altres

Es valorarà el carnet de conduir i/o el cotxe propi.

Condicions laborals i sou

Contacte i més informació

Preguem a les persones interessades que enviïn CV actualitzat i que inclogui fotografia, a través d’aquest formulari.

Per a més informació, contacteu per correu electrònic o al telèfon 972 249 325

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres