Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Coordinació de Centres d’Esplai

La Coordinació de Centres d’Esplai és la federació que agrupa els Centres d’Esplai de l’àmbit territorial del Bisbat de Girona. Aquesta entitat és hereva del que havia estat el Servei de Colònies de Vacances, creat dins Càrites l’any 1959, després de fusionar el Servei de Casals i el Secretariat de Colònies.

La Coordinació de Centres d’Esplai, pretén oferir un servei ampli, gratuït i eficaç en relació a l’educació en el lleure d’infants i joves. Amb la voluntat de fer del temps lliure un espai de creixement personal, incidint en la formació integral de les persones, promovent l’associacionisme, impulsant l’educació en l’esplai, l’animació sociocultural i l’educació social en tota mena d’ambients, per fer del temps lliure un temps amb sentit. Aquesta vivència del temps lliure l’anomenem ESPLAI.

La seva tasca té per objectiu promoure els Centres d’Esplai i l’activitat associativa, coordinar i potenciar activitats conjuntes i d’intercanvi entre els centres i oferir i crear serveis per a la promoció i millora de l’educació en el lleure:

 

QUÈ FEM A LA COORDINACIÓ DE CENTRES?

L’educació en el lleure és tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat. El seu mètode educatiu es basa en la transmissió, per part dels educadors, de valors positius, la formació de competències bàsiques i hàbits de convivència, la inclusió de joves i infants en la societat, el foment de la participació democràtica, l’estructuració dels barris i pobles, etc.

Per tot això, juga un paper important com a factor d’integració i cohesió social, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo. L’educació en el lleure és una realitat amb molta tradició històrica a Catalunya. Molts esplais, federacions, agrupaments i activitats de lleure han articulat al llarg de la història diferents accions i propostes educatives i pedagògiques.

Des de l’Equip de Coordinació de Centres es proposen cada any tres reunions de responsables al llarg del curs per tal de poder preparar les diferents activitats dels Centres i també per a poder –ne fer un seguiment. A part d’aquestes reunions, també se’n realitza una durant l’any amb els diferents Consiliaris dels Centres d’Esplai per tal de saber com es treballa l’espiritualitat als Centres i anar compartint noves idees de com fer-ho.

Juntament amb aquestes reunions, es proposen tres trobades a l’any: una per a monitors/es, una per infants i una altra per a joves. Creiem que aquestes trobades són importants per tal de poder compartir les seves experiències amb els altres esplais.

En conclusió, tenim un gran objectiu amb les dues activitats que és fomentar el sentit de pertinença tant dels responsables, com dels monitors/es, com dels participants.

 

QUINS BENEFICIS TÉ ESTAR FEDERAT?

SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A L’ELABORACIÓ DE PROGRAMACIONS I PROJECTES EDUCATIUS

Aquest servei s’ofereix a tots aquells educadors i educadores que com a voluntaris o bé com a professionals han de dur a terme programacions i projectes d’educació en el temps lliure. Pretén ajudar a la seva realització a partir de suport tècnic i humà des dels seus inicis i fins a la seva finalització, amb sessions de seguiment i avaluació continuada.

SERVEI D’ASSESSORAMENT ALS CENTRES D’ESPLAI SOBRE ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Recurs ofert directament als centres per ajudar-los a construir noves estratègies organitzatives i de gestió, quan això sigui necessari o convenient, per millorar les seves accions o senzillament per innovar-les. Per tal de poder disposar d’aquest servei caldrà que els centres interessats presentin una proposta de treball a la secretaria de la Coordinació de Centres d’Esplai i que com a mínim una de les persones de l’equip educatiu hagi realitzat el curs de director de lleure.

SERVEI DE SUPORT PERMANENT A DIRECTORS I RESPONSABLES

Aquest servei pretén posar dues persones de l’equip de professors de l’Escola de l’Esplai a la disposició de directors d’activitats i responsables d’entitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, per tal de cercar respostes, obrir interrogants, acompanyar, dialogar, revisar… Es tracta de crear un espai en el qual aquests directors i responsables es puguin trobar, sistemàticament o de manera puntual, i puguin tenir la possibilitat d’intercanviar impressions i experiències.

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN L’ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A SUBVENCIONS I AJUTS

Recurs dirigit als responsables i les responsables dels centres d’esplai amb la intenció de donar-los suport en la recerca de finançament per a les seves activitats i projectes. Es pretén oferir als centres d’esplai federats orientació en el procés de cerca, elaboració i justificació de convocatòries de subvenció que s’ajustin a les necessitats i característiques de l’entitat i l’activitat concreta a desenvolupar.

SERVEI DE FORMACIONS A MIDA SEGONS LES NECESSITATS DEL CENTRE

Des de la Coordinació de Centres d’Esplai proposem diferents models de formació en petit format de dues o quatre hores. Combinables i adaptables en funció de les necessitats de cada centre i el volum de participants que aquest tingui. Nosaltres us suggerim una sèrie de cursos que ja tenim preparats, i creiem que us poden interessar, però amb temps podem preparar qualsevol formació que sol·liciteu i que no estigui al nostre catàleg.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres