Més notícies > Espai Virtual > Contacte >

Assegurances

Per poder realitzar qualsevol de les activitats regulades pel 137/2003, que regula les activitats de temps lliure en les que participen menors de 18 anys, les entitats organitzadores tenen l’obligació de contractar una assegurança d’accidents personals i de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de les activitats que promouen.

Des de la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont, oferim un servei de contractació d’assegurança col·lectiva, per aquelles entitats que ho desitgin.

La companyia amb la qual treballem és Mapfre.

Hi ha dues modalitats d’adhesió a l’assegurança:

Per contractar l’assegurança cal que ompliu el formulari que trobareu a la web i adjunteu una llista que es correspongui amb el número de persones a assegurar. En aquest llistat ha d’aparèixer el nom i cognom de tots els participants; i pel que fa als monitors, el nom, cognom, DNI i si tenen o no titulació d’educació en el lleure.

La pòlissa d’assegurances cobreix als participants i responsables de les activitats desenvolupades per l’entitat que s’adhereix a la pòlissa, sempre que s’hagin facilitat les dades dels mateixos a la Coordinació de Centres d’Esplai.

Pólissa d’accidents

La pólissa cobreix els accidents que puguin produir-se mentre es duen a terme les activitats del centre. Inclou: les despeses de rescat i salvament, les reparacions, reconstruccions o reposicions dentals, les pròtesis i aparells ortopèdics, etc. S’exclouen les pròtesis externes com ulleres o lents de contacte. L’àmbit territorial de cobertura és Europa.

Garanties i capitals assegurats:

Pólissa de responsabilitat civil

La pólissa cobreix la responsabilitat civil imputable als responsables de les activitats com a conseqüència de danys corporals i materials causats a tercers per ells mateixos o pels nois i noies. Garanteix també la responsabilitat civil pels danys corporals dels quals puguin ser víctimes els propis nois i noies, utilitzant els locals, les instal·lacions, i en les activitats organitzades o controlades per l’entitat. L’àmbit territorial de cobertura: Espanya, França, Portugal, Andorra i Gibraltar.

La pólissa de responsabilitat civil té una franquícia de 300 €.

Garanties i capitals assegurats: La companyia cobreix la responsabilitat civil fins als límits de: 1.500.000 € per sinistre; 3.000.000 € per anualitat de la pòlissa i 150.000€ per víctima.

Per a més informació podeu consultar el trípic o bé posar-vos en contacte amb nosaltres.

Fundació Esplai Girona

Fundació Esplai Girona
C/ Antic Roca 38, 3r pis, Girona
Telf. 972 249 325

Contacte amb nosaltres